انتخاب فرماندار ویژه آبادان به عنوان فرماندار برتر در سطح استان خوزستان

انتخاب فرماندار ویژه آبادان به عنوان فرماندار برتر در سطح استان خوزستان

برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه ها مطابق با زمان بندی های انجام شده و پیگیری طرح ها و مصوبات مرتبط با حوزه کتابخانه ها و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی را از شاخص های مهمی در ارزیابی فرماندار برتر حوزه کتابخوانی بود.؛