توسعه کشت برنج در کارون با روش های نوین آبیاری

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی کارون گفت: کارگاه آموزشی حل مسئله طرح جهادی محققان برای جهش تولید برنج, با موضوع کشت و خشکه کاری برنج با سیستم آبیاری قطره ای در روستای غزاویه بزرگ با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار شد.

اقناع سازی برنج کاران حوضه کرخه در کشت شلتوک

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت:  کلاس آموزشی اقناع سازی کشاورزان حوضه کرخه در کشت معیشتی شلتوک ویژه بهره برداران در شهرستان برگزار شد.

اﻓﺰاﻳﺶ۴۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ درﺧﻮزﺳﺘﺎن

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن گفت: ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ آﻣﺎده ﻃﺒﺦ در۳ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل۱۴۰۳، ۳۰۸۲۸ ﺗﻦﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺳﺎل گذﺷﺘﻪ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داشته است.

دوره آموزشی بیماریهای نوظهور و واگیردار در آبزیان و روشهای مقابله در شهرستان کارون برگزار شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون همچنین بیان داشت: این کارگاه آموزشی با هدف تجهیز محققان و کارشناسان برای مقابله با بیماریهای جدید و واگیردار آبزیان و ارتقای تولید در بخش پرورش ماهی برگزار شد.

تعیین تکلیف ۵ پلاک در دهمین کمیسیون رفع تداخلات استان خوزستان

به گزارش شبکه خبری خوزستان؛ جهان شیر سراج الدین میر قاید مدیر امور اراضی سازمان گفت: دهمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا ماه برگزار شد. وی در ادامه بیان کرد: از تعداد ۵ پلاک مطرح

پایان برداشت گندم در امیدیه

وی افزود: این میزان گندم از سطح بیش ۲۰ هزار هکتار کشت شده در اراضی آبی و دیم  تحت پوشش دو مرکز جهاد کشاورزی آسیاب و جایزان برداشت شد.

مقابله با جوندگان مضر در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آدان اضافه کرد: فسفردوزنگ سمی ست که از طریق ترکیب با اسید معده جانور باعث آزاد شدن گاز سمی فسفین در معده و مرگ آن می‌شود؛ برودیفاکوم نیز یک سم ضد انعقادی ست که از طریق اختلال در انعقاد خون به‌ تدریج سبب خونریزی داخلی و مرگ جانور می‌شود .