جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
ریاست محترم مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به پیش رو بودن اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی و ماشین های ریلی کشور، پس از بررسی ابعاد فعالیت این رویداد و بنا بر سیاست های اخذ شده در خصوص فعالیت های علمی دانشجویی، به منظور ایجاد فضای ارتباطی مناسب کمال آمادگی خود را جهت مشایعت در این رویداد اعلام میدارد.
باشد که بتوانیم گامی هر چند کوچک در راستای آبادانی ایران عزیزمان برداشته باشیم.