ویژه و مهم | متصدیان و نیروهای خدماتی و کارگران شاغل واحدهای صنفی موظف به انجام واکسیناسیون هستند

ویژه و مهم | متصدیان و نیروهای خدماتی و کارگران شاغل واحدهای صنفی موظف به انجام واکسیناسیون هستند

متصدیان و نیروهای خدماتی و کارگران شاغل داخل واحدهای صنفی موظف به انجام واکسیناسیون هستند و در صورت عدم زدن واکسن و نداشتن کارت تزریق واکسن مشمول برخورد تعزیری ، صنفی و بهداشتی خواهند شد.؛