کد خبر : 21318
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

۴۴ هزار و ۵۰۰ عدد مگا دوز ویتامین آ در غرب اهواز توزیع شد

۴۴ هزار و ۵۰۰ عدد مگا دوز ویتامین آ در غرب اهواز توزیع شد

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ عدد مگا دوز ویتامین آ ۲۰۰ هزار واحدی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی غرب شهرستان اهواز توزیع شد.

به گزارش شبکه خبری خوزستان به نقل از تسنیم ؛

مهران احمدی بلوطکی

اظهار داشت:  بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ عدد مگا دوز ویتامین آ ۲۰۰ هزار واحدی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی غرب شهرستان اهواز توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه ویتامین آ نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن  ،کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی در کودکان زیر ۵ سال دارد، افزود: ﺑﺤــﺮان ﻧﺎﺷــﻰ از ﺑﻴﻤــﺎری کرونا میﺗﻮاﻧــﺪ ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎی ﻧــﺎﻣﻄ� ﻮﺑﻰ از ﺟﻤ� ــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻜــﺎری، ﻛــﺎﻫﺶ درآﻣــﺪ و ﺗﻮاﻧــﺎﺋﻰ ﺧﺮﻳــﺪ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻰ ﺧــﺎﻧﻮار و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﻧــﺎاﻣﻨﻰ ﻏــﺬاﻳﻰ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﺻــﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳــﺖ از ﻛﻮدﻛــﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣ� ــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ (ﻳﻮﻧﻴﺴــﻒ) ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻘــﺶ وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ A در ﺗﻨﻈــﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑـﺪن و ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼء ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎری ﻫـﺎی ﻋﻔـﻮﻧﻰ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻰ از آن در ﻛﻮدﻛـﺎن زﻳـﺮ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل، درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﮕﺎدوز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﺑـﺮای ﻛﻮدﻛـﺎن زﻳـﺮ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻰ ﻛـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد اﻳـﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻳﻜـﻰ از ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ای ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﺗ� ﻮﻳﺰ ﺷﻮد.

وی گروه هدف این طرح را ﻛﻮدﻛﺎن ٢۴ ﺗﺎ ۵٩ ﻣﺎه دانست و گفت: ﻛﭙﺴﻮل‌های ژﻟﻪ ای وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A از واﻛﺴﻦ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ زﻧ� ﻴﺮه ﺳﺮﻣﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. از ﻃﺮﻓﻰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮی در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

احمدی با اشاره به شرایط نگهداری کپسول‌های ژله ای ویتامینAافزود: درصورتی که این کپسول‌ها دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب، در دﻣﺎی اﺗﺎق و در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد، ﻓﺮﻳﺰ ﻧﺸﻮد و ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺸﻮد، در صورت باز نشدن درب قوطی ﺗﺎ ٢ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ درب ﻗﻮﻃﻰ ﺑﺎز ﺷﻮد ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻰ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگرچه ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻧﻊ از ﺗ� ﻮﻳﺰ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﻧﻤﻰ ﺷﻮد، ولی ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى کرونا دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

احمدی در خصوص نحوه استفاده از کپسول‌های ویتامین آ در کودکان گفت: محتوی کپسول‌ها حتماً باید توسط پرسنل بهداشت و درمان به کودکان  ارائه  شود  و  نباید کپسول به همراه کودک داده شود تا بعداً آن را به کودک خود دهد.همچنین ﻛﻮدک ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﭙﺴﻮل را ﺑ� ﻮد و ﻳﺎ ببلعد.

وی با اشاره به اینکه ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﺑﻪ ﻛﻮدک داده ﻣﻰ ﺷﻮد, اﻳﻤﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد، ادامه داد: اگرچه  ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.کاهش اشتها، دﭼﺎر ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ و سردرد میتواند از عوارض جانبی باشد ولی ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ٢ روز از ﺗ� ﻮﻳﺰ ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.