کد خبر : 22162
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵

غریب با عظمت

غریب با عظمت

غریب باعظمت یکی از نکاتی که به لحاظ اعتقادی برای شیعیان لازم است،مطالعه و تسلط برتاریخ صحیح زندگانی ائمه هدى(علیهم السلام)می باشد.ازجمله پیشوایان هدایت، وجود مقدس خورشیدبی افول شیعه،حضرت امام حسن عسکری(صلوات الله وسلامه علیه)است که کمتر به تاریخ زندگانی این غریب باعظمت اشاره می شود.حیات مبارک امام یازدهم از چند بعدقابل بررسی است: (۱):فعالیت

غریب باعظمت

یکی از نکاتی که به لحاظ اعتقادی برای شیعیان لازم است،مطالعه و تسلط برتاریخ صحیح زندگانی ائمه هدى(علیهم السلام)می باشد.ازجمله پیشوایان هدایت، وجود مقدس خورشیدبی افول شیعه،حضرت امام حسن عسکری(صلوات الله وسلامه علیه)است که کمتر به تاریخ زندگانی این غریب باعظمت اشاره می شود.حیات مبارک امام یازدهم از چند بعدقابل بررسی است:
(۱):فعالیت های سیاسی و عقیدتی آن امام همام باوجودخفقان شدید حکومت خبیث عباسی؛همه ما میدانیم که اسلام یک دین سیاسی است ونمیتوان بعدسیاسی ومبارزاتی اهل بیت عصمت وطهارت(علیهم السلام)راازدیگرابعادزندگی آن بزرگواران جدانمود.امام حسن عسکری(علیه السلام)بایک سری فعالیت های مخفیانه و سازمان یافته به تقویت روحیه سیاسی رجال شیعه و جامعه شیعی می پرداخت تاثابت کند اسلام حقیقی همان دین به همراه سیاست الهی است وخلافت از حقوق مسلم خاندان عترت(علیهم السلام)است وبنی امیه وبنی عباس حق مسلم امامان معصوم که درغدیربه دستورپروردگاروتوسط پیامبر(صلوات الله علیه وآله)منصوب شده اندراغصب نمودند.قطعا اگرامام حسن عسکری(علیه السلام)پیشوایی بودکه صرفا به امورمعنوی می پرداخت دستگاه جبارعباسی برای حضرت مزاحمتی ایجادنمی کرد ولی به دلیل اینکه دردوران امام یازدهم، شیعیان باهدایتهای آنحضرت به قدرتی عظیم درسراسربلاداسلامی دست پیداکردندو وجود چنین رهبری غریب ولی باعظمت برای دستگاه طاغوتی بنی عباس خطرآفرین بود،آن پیشوای مقتدرومظلوم رابه شهادت رساندند.
(۲):ایجادشبکه ارتباطی باشیعیان مناطق مختلف ازطریق نمایندگان وارسال نامه توسط پیک ها؛ازدوران امام جواد،امام هادی وامام حسن عسکری(علیهم السلام)ارتباط شیعیان با این سه امام بزرگوار به آسانی نبود،لذا این سه نورمقدس باتشکیل شبکه وکالتی دربین شیعیان معارف دین را به پیروان خویش انتقال می دادند وعلما و ارادتمندان این ۳ امام همام بامشاغل پوششی مختلف به محضرآن بزرگواران می رسیدندوحوائج خودرا برطرف می کردند.یک مدیریت الهی لازم است تابتوانداین همه ارتباطات راباسرتاسرجهان اسلام تنظیم نموده وشیعیان رابه سوی یک هدف مهم که آن هدف معرفت به حجت خداواثبات حقانیت رهبرالهی وحاکمیت سیاسی آن امام است سوق دهد.
(۳):استفاده از آگاهی های غیبی باهدف جذب نظر منکران امامت؛دردوران امام عسکری(علیه السلام)عده ای ازغیرمسلمانان مثل مسیحیت درسدد تضعیف اسلام و امام یازدهم برآمده بودند که(جاثلیق)بزرگ اسقفان مسیحیت نیزازاین افراد بودو آن امام همام درحضور خلیفه عباسی و مردم اهداف شوم آنان رابرای جامعه روشن می ساخت .این ماجرا معروف است:(زمانیکه درسامراقحطی سختی پیش آمد،خلیفه دستوردادمسلمانان سه روزپیاپی به مصلا رفتند ونمازباران خواندولی خبری ازباران نشد.روز چهارم جاثلیق به همراه مسیحیان وراهبان به بیابان رفت.وقتی یکی از راهبان دست خود را بالامیبرد باران درشت میبارید،دل شیعیان وارادتمندان امامت تهی گشت وبرای آنان اینگونه متبادرشد که حق بامسیحیان است نه اسلام.این وضع به خلیفه ناگوارآمد وبه امام عسکری(علیه السلام)پناه برد وآنحضرت راکه زندانی بود به دربارخویش خواست وبه ایشان گفت:امت جدت رادریاب که گمراه شده اند.امام(علیه السلام)فرمودند:به جاثلیق وراهبان بگو تا۳ شنبه به صحرا بروند.(معتمد)،خلیفه عباسی به آنحضرت گفت:باران به اندازه کافی باریدن گرفته است،بنابراین به صحرارفتن چه سودی دارد؟امام عسکری(علیه السلام)فرمودند:برای آنکه ان شاءالله شک وشبهه رابرطرف سازم‌.وقتی خلیفه دستوردادوهمه حاضرشدند،جمعیت بسیاری گردآمدندو شاهداین ماجرا بودندزمانی که راهبان مسیح دستان خویش رابالامیبرند ابرهاگستره آسمان رامیپوشانند وباران میبارد.دراین لحظه بودکه امام یازدهم پرده از حیله راهبان مسیح برداشت و دستور داددست راهب معینی رابگیرندو آنچه میان دستان اوست بیرون آورند.خیل جمعیت عظیم مسلمان وغیرمسلمان دید که در دست آن راهب استخوان سیاه رنگی پنهان بود،امام آن استخوان راگرفت ودرپارچه ای پیچیدوبه راهب اینگونه فرمود:اینک ازخداطلب باران کن،راهب نیزچنین کرداما نه تنهاباران نیامد،بلکه ابرها کناررفت و خورشید نمایان شد. معتمدعباسی از امام پرسید:این استخوان چیست؟حضرت فرمودند:این استخوان یکی ازپیامبران الهی است که از قبور بعضی از انبیابرداشته شده است و استخوان هیچ پیامبری ظاهرنمیشود مگراینکه باران نازل خواهد. سپس خلیفه دستور داد استخوان راآزمودند وبه یقین فهمیدند کلام امام مطابق باواقع است وهمین ماجرا باعث تحسین امام عسکری(علیه السلام)توسط خلیفه شد وسبب آزادی امام از زندان شد. آنحضرت که فرصت رامناسب دید آزادی یارانش را که بهمراه ایشان در زندان بودند را ازمعتمدطلب کرد و خلیفه نیزباخواسته آن امام بزرگوارموافقت نمود.(۱)
(۴):آماده سازی برای غیبت حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛غیبت رهبرالهی در هرامتی برای آن قوم دشواراست،لذا پیشوایان معصوم به تدریج جامعه دینی رابرای غیبت آخرین حجت خداآماده کرده بودند.ازآنجایی که امام یازدهم، پدربزرگوارحضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)است،بصورت محسوس ترشیعیان را برای غیبت فرزند بزرگوارخویش آماده ساخت وپیروان حضرت مهدی موعود(علیه السلام)رابرای شرائط وتکالیف عصرغیبت وارتباط غیرمستقیم باامام دوازدهم محیا کرده بود.
باتوجه به گستره مجاهدتهای مختلف امام یازدهم به این نتیجه میرسیم امام حسن عسکری(علیه السلام)،امامی ساکت و بی تحرک نیست، پیشوایی نیست که مغلوب کنترول شدید دستگاه عباسی باشد،بلکه رهبری است که باوجودتمام مراقبتهای بی وقفه بنی عباس،یک سلسله فعالیتهای علمی،اجتماعی وسیاسی رادرجهت حفظ عظمت اسلام ومبارزه منسجم وپیوسته با طاغوت وافکارضد اسلامی داشته است،لذا(قداست)درکنار(غربت)باعث شد پیشوای یازدهم دارای عظمتی شود که دستگاه جورعباسی از وجود ایشان ابراز ناخوشی کندو امام عسکری(علیه السلام)به تنهایی سد عظیمی درمقابل طواغیت دورانش گردیده بودوعظمت غریب سامرا باعث شدتاحضرتش در۸ربیع الاول سال۲۶۰هجری قمری به شهادت برسد.البته فعالیتهای امام عسکری(علیه السلام)محدودبه مواردذکرشده نیست و محورهای فعالیت آن امام همام درکتب تاریخ بیش از مواردیادشده است.ازمجموع این نوشتاربه این نتیجه میرسیم که مجاهدتهای پیشوایان ما درسی است برای جامعه اسلامی که همیشه سخت ترین تهدیدات دشمنان اسلام را به بهترین و تاثیرگذارترین فرصت نموده ومابایدبتوانیم همچون ائمه هدى(علیهم السلام)از کوچکترین فرصتی برای نشر معارف دینی استفاده کنیم ودر دوران حاضرکه خورشید دوازدهم درپس ابرغیبت است بازمینه سازی ظهورحضرتش دلهای منتظران را باجایگاه امام و رأفت آنحضرت آشنا نموده و جامعه را متوجه ظهورحضرت ولی عصر(ارواحناله الفدا)بگردانیم تاباظهورجلوه درخشان حقیقت، دولت کریمه اسلام برپاشده وهمه از حلاوت تشکیل حکومت امام زمان(علیه السلام)بهره مند شویم.

پاورقی:(۱):ابن صباغ المالکی،الفصول المهمه،ط قدیم،ص۳۰۴و۳۰۵

امین بهرامی(شریعت شوشتری)

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.