امروز

سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۷

  ساعت

۲۲:۱۳ بعد از ظهر

سایز متن   /

 

🌷محل شهادت : تنگه چزابه 🌷

🌷تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۲/۲۵🌷

 

به ﻧﺎم او , آﻧﮑﻪ از اوﯾﻢ ,ﺑﺮای اوﯾﻢ و ﺑﺴﻮی اوﯾﻢ

ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﯽ ﮐﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی ﻋﺠﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮج اﻟﺸﺮﯾﻒ و ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮ ﺣﻘﺶ اﻣﺎم اﻣﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم از ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺗﺎ ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼی اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻤﺖ .
اﺑﺘﺪا روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ آن اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪدر اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﻣﺎ , ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﺎوﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪاﻧﮑﺮده اﻧﺪ . ﻫﻤﻪرﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ و ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ . از اﯾﻦ دﻧﯿﺎدﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﻮی آﺧﺮت ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ.

ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﻮرﺗﺎن را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺣﺘﯿﺎﺟﺘﺎن و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﺷﻪ راﻫﺘﺎن از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و بقیه را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦﻧﺒﺎشید . آﯾﺎﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را در ﻃﺒﻖ اﺧﻼصﻧﻬﺎده و ﺷﺐ و روز در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ , از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ای ﺑﺮده اﻧﺪ ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ و آﯾﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ؟ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاهند وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ , ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ , ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻫﺎﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ , ﺣﺒﯿﺐ اﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺎ ﺑﺨﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮق اﺳﻼم ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآﯾﺪ , ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﯾﯿﻢ و ﺳﻌﯽ در ﺗﺪاوم راه ﻫﻤﯿﻦﻋﺰﯾﺰان و ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰ , ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻟﻬﯽاﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ,ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده از اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﯾﺎس آور دﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ . ﻫﺮﮔﺰ از رﺧﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﮐﺎﻓﺮان ﮐﺴﯽ از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ,ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣﯽ , ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی و ﺗداومﻣﮑﺘﺐ و اﻧﻘﻼب ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت اﺳﺖ .

اﻻن وﻗﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ که ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع و اﺳﻼم ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ , ﻧﻪ ﺻﻼح ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺻﻼح اﺳﻼم را , ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ در راه اﻫﺪاف ﭘﻠﯿﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ . وﻟﯽ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺷﻮم ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ و ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺸﺖ , اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ , اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در راه ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪو ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ , داﻣﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ راﺳﺘﯽ ودرﺳﺘﯽ ﻋﺮوج ﮐﻨﯿﺪ , *ﻣﺒﺎدا دﺳﺖ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮕﺎه ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺟﻬﻞ نسبت ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.* ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﻧﻘﻼب در ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻌﯽ در ﻓﺮﯾﺐ اذﻫﺎن و اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

بیشتر بخوانید»  حضور و سخنرانی آیت الله فرحانی 🔵 همایش ملی سیره علوی 🔵استان لرستان _خرم آباد

 

اﻻن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺪﷲ ﺿﺮﺑﻪ ای از اﺳﻼم ﺧﻮرده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﻨﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ,ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ آﻧﺮا ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪﺑﮑﻨﯿﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ از ﺧﻮارج ﻧﻬﺮوان ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻬﺎﺷﺎن ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻓﺮط روزه ﻟﺒﻬﺎﺷﺎن ﺗﺮﮐﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻻن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻮرتﮐﺮﯾﻪ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ . وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺒﺎدا ﮔﻮل آﻧﻬﺎ راﺑﺨﻮرﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻢ ﺑﺎآﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺎرﺷﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺤﮏو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﻫﺎ از ﻏﯿﺮه اﺳﺖ , ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در دﻋﺎﻫﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﻋﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم وﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻣﺎم اﻣﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد* . ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .
اﺑﺘﺪا ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪاﻧﻘﻼب را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ . ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎرا ﻓﺮاﻣﻮشﻧﮑﻨﯿﺪ .
اﺑﺘﺪا ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪاﻧﻘﻼب را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪد آن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﺑﺮایﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ودارس را ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻤﻮد .

از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻼﻟﯿﺖ دارم و از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ , ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ دارم . از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻼﻟﯿﺖ دارم .
از ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦﺣﻖ دارﻧﺪ , ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ . از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮادران داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ درﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻘﻮا را و ﺑﻪ ﺳﻼح اﯾﻤﺎن و ﻋﻠﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در آﺧﺮاز ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪ ﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ

نویسنده : کیوان علاسوند / پایگاه خبری ایرانیان

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
این مطلب را به اشتراک بگذارید:


لینک کوتاه :

هاست


دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  وصیت نامه خبرنگار شهید ”اکبر قاسمی پور” از شهدای اتحادیه انجمنهای اسلامی مسجدسلیمان
قوانین بخش نظرات در شبکه خبری خوزستان

1. نظراتی که در آنها از الفاظ زشت و رکیک استفاده شده باشد تایید نخواهند شد.
2. نظراتی که به صورت اسپم و تکراری فرستاده شوند تایید نخواهند شد.
3. نظراتی که جنبه تبلیغاتی و معرفی محتوای شخصی باشند و یا ربطی به موضوع پست مربوطه نداشته باشند حذف خواهند شد.
4. برای انتقادات ، درخواست ها و پیشنهادات خود از طریق فرم تماس با ما که مستقیم با پست الکترونیک سایت در ارتباط هست اقدام کنید.
5. نظرات ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در اینصورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
6. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
7. جهت ارسال نظرات ، حتما آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح و بدون www وارد کنید .
دیدگاهها

*

سیاسی

طراحی و پشتیبانی وبسایت